• Goede prijs/kwaliteit
  • Persoonlijk advies
  • Eigen productielijnen
  • > 50 jaar ervaring
Trusted Shops Klantenbeoordeling 4.55 / 5.00 of 400

Direct Advies? Neem dan contact met ons op

Prijzen zijn Incl. BTW Excl. BTW

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L. Huisman & zn. BV gevestigd te Gemert aan de zandstraat 9.

Gedeponeerd  bij de Kamer van Koophandel van fabrieken voor Z-O Brabant te Eindhoven d.d. 5-10-1994 onder nummer 3780/94

Artikel 1 - Algemeen

1.1  Louis Huisman & Zn. BV is gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna worden aangeduid met “Huisman”.

1.2  In deze algemene voorwaarden wordt onder “wederpartij” verstaan: iedere (rechts-)persoon tot wie Huisman haar aanbiedingen richt, alsmede degene die aan Huisman aanbiedingen richt, en degene die aan Huisman een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie Huisman in enige rechtsbetrekking staat, verder te noemen “wederpartij”.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van alle aanbiedingen van Huisman, van alle aan Huisman verstrekte opdrachten, alsmede van alle door Huisman gesloten overeenkomsten.

2.2  Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Huisman slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3  Verwijzing door de wederpartij naar door haar gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden, wordt door Huisman uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Aanbod

3.1  Alle aanbiedingen en prijsopgaven, inclusief in bijlagen vermelde gegevens, zoals in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen en documenten van soortgelijke aard van Huisman zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.

Artikel 4 - Totstandkoming

4.1  De overeenkomst komt tot stand indien een aanbod van Huisman door de wederpartij wordt aanvaard, tenzij Huisman, binnen acht dagen na ontvangst van de aanvaarding aan de wederpartij te kennen geeft geen overeenkomst meer te willen sluiten, in welk geval het aanbod van Huisman rechtmatig geacht zal worden te zijn herroepen.

4.2  Het in 4.1 gestelde geldt niet ingeval door Huisman een onherroepelijk aanbod is gedaan. In dat geval komt een overeenkomst tot stand indien het aanbod van Huisman binnen de door deze gestelde termijn door de wederpartij wordt aanvaard.

4.3  Indien een aanvaarding door de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan geldt dit als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke, ook indien slechts sprake is van afwijking op ondergeschikte punten. Op een zodanig aanbod is het

hierna sub 4.4 bepaalde van toepassing

4.4  Op basis van een aanbod van de wederpartij komt een overeenkomst tot stand indien dit door Huisman schriftelijk wordt aanvaard.

Artikel 5 - Prijzen

5.1 Opgegeven prijzen zijn netto prijzen, exclusief BTW, invoerrechten, en overige op verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten, verzendings- en transportkosten, en exclusief kosten van  montage en installatie, behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen.

5.2  Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden.

5.3  Huisman behoudt zich het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst overheidslasten, sociale lasten, belastingen of heffingen een verhoging ondergaan of nieuwe ontstaan, alsmede bij wijziging van valutaverhoudingen, prijsverhogingen door leveranciers van Huisman, en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren (deze bepaling geldt niet voor bestellingen in de webshop).

5.4  Het gestelde sub 5.3 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij het tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden (deze bepaling geldt niet voor bestellingen in de webshop).

5.5  Ingeval toepassing van artikel 5.3 en 5.4 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, mits de wederpartij binnen veertien dagen nadat Huisman haar van een prijsverhoging in kennis heeft gesteld, schriftelijk aan Huisman laat weten dat van dit recht gebruik wordt gemaakt en mits er geen sprake is van meerwerk.

5.6   Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de wederpartij, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp, hetzij ingevolge van aanvullende eisen door de overheid opgelegd, of wijzigingen veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens of door de wederpartij ter beschikking gestelde goederen niet juist zijn, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren, wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk. Uit meerwerk voortvloeiende prijsverhogingen zijn voor rekening van de wederpartij.

5.7  Wanneer de uitvoering van de overeenkomst door oorzaken buiten de schuld van Huisman niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is Huisman gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.

Artikel 6 - Levering

6.1  Opgegeven of overeengekomen levertijden of opleveringstijden gelden nimmer als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige (op)levering dient de wederpartij Huisman derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

De (op)levertijd gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van Huisman en deze de overeengekomen deelbetaling heeft ontvangen.

6.2  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt, geldt in geval van levering, levering af fabriek. Als plaats van aflevering geldt het bedrijfsterrein van Huisman te Gemert in Nederland.

6.3  Het tijdstip van levering wordt met inachtneming van hetgeen ter zake is overeengekomen door Huisman bepaald. De wederpartij is gehouden de goederen c.q. diensten op het vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen.

Artikel 7 - Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1  Indien na de totstandkoming van een overeenkomst door Huisman niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Huisman bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Huisman het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

7.2  Daarnaast heeft Huisman het recht, ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, de nakoming van haar verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim.

7.3  Onder overmacht is onder meer en met name begrepen iedere van de wil van Huisman onafhankelijke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals het niet of niet tijdig ontvangen van de voor de nakoming van Huismans verplichtingen nodige goederen van haar leveranciers, het niet verkrijgen van de bevoegde instanties van vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, bedrijfsstoring, werkstaking, het verloren gaan van de te verwerken materialen, ziekte van onvervangbare werknemers, brand, overstroming, oproer, sabotage, energiestoring, aardbeving, oorlog of oorlogsgevaar, belemmerende overheidsmaatregelen en import- of handelsverboden.

7.4  Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de overmacht meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval zowel Huisman als de wederpartij bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één der partij-en recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

7.5  Als Huisman haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 8 - Oplevering

8.1  Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. wanneer Huisman, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, aan de wederpartij kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en/of de wederpartij de opleveringsverklaring heeft getekend;

b. danwel acht dagen nadat Huisman schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;

c. bij ingebruikneming van het werk door de wederpartij, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

8.2  Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen dertig dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.

8.3  Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is de wederpartij verplicht hiervan uiterlijk binnen acht dagen na de kennisgeving als sub 8.1 a en b bedoeld, schriftelijk mededeling te doen aan Huisman onder opgave van redenen, bij gebreke waarvan het werk geacht wordt te zijn goedgekeurd.

Artikel 9 - Gebreken, klachttermijnen

9.1 Zichtbare gebreken of tekorten moeten door de wederpartij binnen dertig dagen na aflevering c.q. oplevering schriftelijk aan Huisman worden gemeld.

9.2  Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen veertien dagen na ontdekking schriftelijk aan Huisman te melden.

9.3  Op een gebrek in de prestatie kan de wederpartij voor wat betreft zichtbare gebreken geen beroep meer worden gedaan, indien de opleveringsverklaring is getekend.

9.4  Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3 kan op een gebrek in de prestatie van Huisman in ieder geval geen beroep meer worden gedaan indien niet uiterlijk binnen één jaar na aflevering c.q. oplevering gereclameerd is.

9.5  Geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen, of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond voor reclame op.

9.6  Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 10  - Garantie

10.1  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en met inachtneming van het hierna sub 10.2 is bepaald, garandeert Huisman dat de geleverde prestatie overeenstemt met hetgeen terzake overeengekomen is.

10.2  De garantie als genoemd sub 1 van dit artikel, geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik, misbruik, gebruik in strijd met de door Huisman te geven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg, de zaak is gerepareerd of gewijzigd zonder voorafgaande toestemming van Huisman, of indien de zaak is geïnstalleerd en/of geplaatst in combinatie met andere, niet door Huisman geleverde zaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huisman.

10.3  De zaken zijn vanaf het moment van oplevering volledig voor rekening en risico van de wederpartij.

10.4a  Voor zover het geleverde niet aan de overeenkomst mocht beantwoorden en Huisman terzake, onder meer met inachtneming van het bepaalde sub 10.2 aansprakelijk mocht zijn, heeft Huisman het recht te harer keuze, hetzij zorg te dragen voor gratis aanvulling c.q. gratis vervanging, danwel aan de wederpartij de waarde van het gebrekkig geleverde, overeenkomstig de terzake overeengekomen prijs, te vergoeden.

10.4b  Ingeval Huisman kiest voor vervanging of waardevergoeding als sub a bedoeld, heeft Huisman het recht daartegenover de teruggave van het gebrekkig geleverde te vorderen voor zover zodanige teruggave (nog) mogelijk is.

10.5  Slechts indien Huisman, nadat zij met inachtneming van het bepaalde sub 9 tijdig in gebreke is gesteld, niet aan het sub 10.4 gestelde voldoet, zal de wederpartij het recht hebben de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.6a  Indien door een gebrek in of een tekortkoming van een geleverde prestatie schade wordt veroorzaakt aan personen of andere zaken en Huisman, onder meer met inachtneming van het bepaalde sub 10.2, voor zodanige schade aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat Huisman uit hoofde van de betreffende overeenkomst terzake van de hiervoor bedoelde afgeleverde prestatie reeds van de wederpartij heeft ontvangen, vermeerderd met hetgeen de wederpartij uit dien hoofde eventueel nog aan Huisman verschuldigd mocht zijn.

10.6b  Op het sub 10.6a bedoelde maximum bedrag strekken in mindering de bedragen die Huisman op grond van artikel 10.4 (ingeval van waardevergoeding) of op grond van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de betreffende overeenkomst aan de wederpartij voldoet c.q. dient te voldoen.

10.7  Indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Huisman of één van haar leidinggevende ondergeschikten, gelden de beperkingen als vermeld in artikel 10.6 niet.

10.8  Verdergaande aansprakelijkheid voor schade door een gebrek in of een tekortkoming van het geleverde dan volgt uit het bepaalde in artikel 10.6 en 10.7 is uitgesloten.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1  Onverminderd het bepaalde in artikel 10.6 t/m 10.8 is Huisman nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Huisman of één van haar leidinggevende ondergeschikten.

11.2  Ingeval Huisman, niettegenstaande het bepaalde in artikel 11.1, aansprakelijk mocht zijn voor schade en deze schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld van Huisman of één van haar leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Huisman steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.

11.3  Ingeval Huisman, niettegenstaande het bepaalde in artikel 11.1, aansprakelijk mocht zijn voor schade, en deze schade niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Huisman of één van haar leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Huisman voorts beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen Huisman verzekerd is, danwel redelijkerwijs gelet op de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

12.1  De door Huisman geleverde zaken blijven het eigendom van Huisman totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Huisman gesloten overeenkomsten is nagekomen:

-  de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

-  de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Huisman verrichte of te verrichten  diensten;

-  eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van (een) overeenkomst(en).

12.2  De wederpartij is niet bevoegd de door Huisman afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

12.3  Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Huisman gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

12.4  Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Huisman zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

12.5  De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Huisman:

-  alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Huisman door ten behoeve van Huisman hierop een hoogst gerangschikt pandrecht te vestigen op de manier die wordt voorgeschreven in Art. 3:239 BW;

-  de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Huisman;

Artikel 13 - Betaling en zekerheidsstelling

13.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met uitzondering van het bepaalde sub 13.6, dient betaling zonder enige korting     en/of aftrek welke niet door Huisman is toegestaan te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch in ieder geval binnen dertig dagen na factuurdatum. De hiervoor bedoelde termijn(en) geldt/gelden als fatale termijn.

13.2   Bij niet betaling binnen de sub 13.1 bedoelde termijnen, is de wederpartij over het opeisbare bedrag een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 12% per jaar, voor zover de wettelijke rente lager zou zijn dan 12% per jaar.

13.3  Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat zulks kan geschieden in buiten-landse valuta doch dan tegen de koers op de dag van betaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als datum van betaling geldt de dag waarop de bank het tegoed van Huisman crediteert of Huisman het verschuldigde bedrag contant heeft ontvangen.

13.4  Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is Huisman gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan de wederpartij in rekening te brengen conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien Huisman aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

13.5  De wederpartij is jegens Huisman de door Huisman gemaakte gerechtelijke kosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het bedrag waarin de wederpartij bij een eventueel gerechtelijk vonnis is veroordeeld, verschuldigd in alle instanties, voor zover deze redelijk zijn. Dit geldt alleen indien Huisman en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

13.6  Huisman is gerechtigd een gedeelte van de prijs en/of anderszins door Huisman op grond van de overeenkomst gefactureerde bedragen bij vooruitbetaling te verlangen, danwel terzake een bankgarantie te verlangen.

13.7  Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de wederpartij verplicht op eerste verzoek en ten genoege van Huisman zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, bij gebreke waarvan Huisman gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

13.8  Weigering van de wederpartij de verlangde zekerheid te stellen, geeft Huisman het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 14 - Intellectuele absolute rechten/geheimhouding

14.1  Tenzij schriftelijk anders met Huisman overeengekomen, behoudt Huisman alle intellectuele absolute rechten (w.o. auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht enz.) op al haar ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc.

14.2  Huisman behoudt de sub 14.1 genoemde rechten en deze rechten mogen niet zonder haar schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld en/of op andere wijze gebruikt worden.

14.3  De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van door Huisman aan haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan het genoemde sub 14.1, alsmede bedrijfsgegevens van Huisman. De wederpartij verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een geheimhoudingsverplichting op te leggen.

14.4  De door Huisman verstrekte tekeningen, berekeningen, afbeeldingen, teksten of anderszins, blijven eigendom van Huisman.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1  Op alle overeenkomsten tussen Huisman en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

15.2  Tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten, zullen eventuele geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar Huisman gevestigd is.

15.3  Ondanks het bepaalde in artikel 15.2 is Huisman echter gerechtigd een geschil aan te brengen voor de rechter die zonder het beding van artikel 15.2 bevoegd zal zijn van de vordering kennis te nemen.